1. Presentation av webbplatsen.

I enlighet med artikel 6 i lag nr 2004-575 av den 21 juni 2004 om förtroende för den digitala ekonomin informeras användarna av webbplatsen svenska-fickur.se om identiteten på de olika parter som deltar i skapandet och övervakningen av webbplatsen:

20.03.40

2. Allmänna villkor för användning av webbplatsen och de tjänster som erbjuds.

Användningen av webbplatsen svenska-fickur.se innebär att du accepterar de allmänna användningsvillkoren som beskrivs nedan fullt ut. Dessa användningsvillkor kan ändras eller kompletteras när som helst, och användare av svenska-fickur.se rekommenderas därför att regelbundet ta del av dem.

Denna webbplats är normalt tillgänglig för användare hela tiden. svenska-fickur.se kan dock besluta att avbryta webbplatsen för tekniskt underhåll och kommer att försöka informera användarna om datum och tider för ingreppet i förväg.

Webbplatsen svenska-fickur.se uppdateras regelbundet av Aboussaid. På samma sätt kan de rättsliga meddelandena ändras när som helst, men de är ändå bindande för användaren, som uppmanas att så ofta som möjligt hänvisa till dem för att läsa dem.
3. Beskrivning av de tjänster som tillhandahålls.

Syftet med webbplatsen svenska-fickur.se är att ge information om företagets alla verksamheter.

Webmastern strävar efter att ge information på svenska-fickur.se som är så korrekt som möjligt. Företaget kan dock inte hållas ansvarigt för utelämnanden, felaktigheter eller brister i uppdateringen, vare sig det är dess fel eller fel av tredjepartspartner som tillhandahåller denna information.

All information på webbplatsen svenska-fickur.se tillhandahålls endast i informationssyfte och kan komma att ändras. Dessutom är informationen på webbplatsen svenska-fickur.se inte uttömmande. Den ges med förbehåll för ändringar som gjorts sedan den lades ut på nätet.
4. Avtalsmässiga begränsningar av tekniska data.

Webbplatsen använder JavaScript-teknik.

Webbplatsen kan inte hållas ansvarig för eventuella materiella skador i samband med användningen av webbplatsen. Användaren av webbplatsen förbinder sig dessutom att gå in på webbplatsen med nyare, virusfri utrustning och med en uppdaterad webbläsare av den senaste generationen.
5. Immateriella rättigheter och varumärkesförfalskning.

Webmastern är ägare av immateriella rättigheter eller innehar nyttjanderätten till alla delar som är tillgängliga på webbplatsen, särskilt texter, bilder, grafik, logotyper, ikoner, ljud och programvara.

All reproduktion, representation, modifiering, publicering, anpassning av alla eller delar av webbplatsens delar, oavsett vilka medel eller processer som används, är förbjuden, utom med föregående skriftligt tillstånd från webbansvarig.

All otillåten användning av webbplatsen eller av något av de element som den innehåller kommer att betraktas som ett intrång och kommer att beivras i enlighet med bestämmelserna i artiklarna L.335-2 och följande i lagen om immateriella rättigheter.
6. Begränsning av ansvar.

Webmastern kan inte hållas ansvarig för direkta och indirekta skador som orsakas på användarens utrustning när han eller hon går in på svenska-fickur.se, och som beror på användning av utrustning som inte uppfyller de specifikationer som anges i punkt 4, eller på förekomsten av en bugg eller en inkompatibilitet.

Webmastern kan inte hållas ansvarig för indirekta skador (t.ex. marknadsförluster eller förlorade möjligheter) som uppstår till följd av användningen av webbplatsen svenska-fickur.se

Användarna har tillgång till interaktiva områden (möjlighet att ställa frågor i kontaktområdet). Webbansvarig förbehåller sig rätten att utan förvarning radera allt innehåll som publiceras på detta område och som strider mot den lagstiftning som gäller i Sverige, särskilt bestämmelserna om dataskydd. I förekommande fall förbehåller sig webbansvarig även rätten att ställa användaren till civilrättsligt och/eller straffrättsligt ansvar, särskilt om det rör sig om rasistiska, kränkande, ärekränkande eller pornografiska meddelanden, oavsett vilket medium som används (text, fotografier etc.).
7. Hantering av personuppgifter.

I Sverige skyddas personuppgifter av lag nr 78-87 av den 6 januari 1978, lag nr 2004-801 av den 6 augusti 2004, artikel L. 226-13 i strafflagen och EU-direktivet av den 24 oktober 1995.

När du använder webbplatsen svenska-fickur.se kan följande information samlas in: URL:erna för de länkar genom vilka användaren har kommit åt webbplatsen svenska-fickur.se, användarens leverantör av åtkomst, användarens IP-adress (Internet Protocol).

Webbansvarig samlar i alla fall endast in personlig information om användaren för att kunna tillhandahålla vissa tjänster som erbjuds på webbplatsen svenska-fickur.se. Användaren lämnar denna information med full kännedom om fakta, särskilt när han/hon anger den. Användaren av webbplatsen svenska-fickur.se informeras sedan om huruvida han/hon är skyldig att lämna denna information eller inte.

I enlighet med bestämmelserna i artiklarna 38 och följande i lag 78-17 av den 6 januari 1978 om informationsteknik, register och friheter har alla användare rätt att få tillgång till, rätta och motsätta sig alla personuppgifter som rör dem genom att göra en skriftlig och undertecknad begäran, tillsammans med en kopia av identitetshandlingen med innehavarens namnteckning, med angivande av den adress till vilken svaret ska skickas.

Ingen personlig information om användaren av webbplatsen svenska-fickur.se publiceras utan användarens vetskap, utbyts, överförs, överlåts eller säljs på något sätt till tredje part. Endast om svenska-fickur.se och dess rättigheter återköps kan informationen överföras till den eventuella köparen, som i sin tur skulle vara bunden av samma skyldighet att bevara och ändra uppgifterna om användaren av webbplatsen svenska-fickur.se.

Databaserna skyddas av bestämmelserna i lagen av den 1 juli 1998 om införlivande av direktiv 96/9 av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd av databaser.
8. Hypertextlänkar och cookies.

Webbplatsen svenska-fickur.se innehåller ett antal hypertextlänkar till andra webbplatser som har skapats med tillstånd av webmaster. Webmastern har dock inte möjlighet att kontrollera innehållet på de webbplatser som besöks på detta sätt och kan därför inte ta något ansvar i detta avseende.

När du surfar på webbplatsen svenska-fickur.se kan det leda till att cookies installeras på användarens dator. En cookie är en liten fil som inte gör det möjligt att identifiera användaren, men som registrerar information om hur en dator navigerar på en webbplats. De uppgifter som erhålls på detta sätt är avsedda att underlätta senare navigering på webbplatsen och är också avsedda att möjliggöra olika mätningar av frekventering.

Om du vägrar att installera en cookie kan det göra det omöjligt att få tillgång till vissa tjänster. Användaren kan dock konfigurera sin dator på följande sätt för att vägra installation av cookies:

I Internet Explorer: fliken Verktyg (piktogram i form av en kugge uppe till höger) / Internetalternativ. Klicka på Konfidentialitet och välj Blockera alla cookies. Validera med Ok.

Under Firefox: Klicka på Firefox-knappen högst upp i webbläsarfönstret och gå sedan till fliken Alternativ. Klicka på fliken Integritet. Ställ in reglerna för lagring till: Använd anpassade inställningar för historik. Slutligen avmarkerar du den för att inaktivera cookies.

I Safari: Klicka på menyikonen (symboliserad av en kugge) högst upp till höger i webbläsaren. Välj Inställningar. Klicka på Visa avancerade inställningar. Klicka på ”Innehållsinställningar” i avsnittet ”Integritet”. I avsnittet ”Cookies” kan du blockera cookies.

I Chrome: Klicka på menyikonen (symboliserad av tre horisontella linjer) längst upp till höger i webbläsaren. Välj Inställningar. Klicka på Visa avancerade inställningar. Klicka på inställningar i avsnittet ”Sekretess”. På fliken ”Integritet” kan du blockera cookies.
9. Tillämplig lag och jurisdiktion.

Alla tvister som rör användningen av webbplatsen svenska-fickur.se omfattas av fransk lag. De behöriga domstolarna i Paris ska ha exklusiv behörighet.
10. De viktigaste lagarna som berörs.

Lag nr 78-17 av den 6 januari 1978, ändrad genom lag nr 2004-801 av den 6 augusti 2004 om informationsteknik, filer och friheter.

Lag nr 2004-575 av den 21 juni 2004 om förtroende för den digitala ekonomin.
11. Lexikon.

Användare: Internetanvändare som ansluter till och använder den ovannämnda webbplatsen.

Personuppgifter: ”uppgifter som på något sätt, direkt eller indirekt, gör det möjligt att identifiera de fysiska personer som uppgifterna gäller” (artikel 4 i lag nr 78-17 av den 6 januari 1978).